Thì QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

* Cấu trúc THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN: S + WAS/ WERE + VERB PRESENT PARTICIPLE (VERB-ING)

* Cách dùng THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN:

– Hành động bắt đầu trước và kết thúc sau tại một thời điểm nhất định, đang diễn ra khi bị một hành động khác cắt ngang

Yesterday at this time, our daughter was swimming.
Their parents were eating at nine o’clock last night.
I was walking when that person attacked me.
What were you doing when your husband got home?

– Hai hành động diễn ra song song, cùng một lúc

Her husband was cooking while she was watching the movie.
His daughter was reading a book as mine was dancing downstairs.
Our cats were sleeping while we were having dinner.

– Hành động nền trong một câu chuyện

It was a marvelous day.  The birds were twittering, and the autumn sun was shining.
The thunder was getting louder and louder.  The students were not paying attention to the lecture.  The teachers were yelling.

– Thể hiện thái độ khó chịu khi việc gì đó lặp đi, lặp lại liên tục trong quá khứ (thường dùng với always và constantly, tương tự với thì HIỆN TẠI TIẾP DIỄN)

My son was always coming to class late.
Their dog was constantly barking.

– Nhờ vả, mời mọc hoặc hỏi han lịch sự ở hiện tại, thường dùng với động từ wonder 

I was wondering whether you could edit my essays.
I was wondering if you would mind writing me recommendation letter.
Excuse me, I was wondering if this was the bus for London.
We were hoping that you would stay with us.

– Dùng với những động từ diễn tả sự thay đổi theo thời gian

His conversational English skills were improving rapidly.
The village was changing fast.
His hair was turning grey.

* Lưu ý:  Có một số động từ không thể chia tiếp diễn (state/ stative/ non-continuous verbs).  Danh sách này đã được đăng ở bài viết về thì HIỆN TẠI ĐƠN

Thì Là

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
British Council. Past Continuous. Retrieved from https://learnenglish.britishcouncil.org/en/english-grammar/verbs/past-tense/past-continuous
Edufind.com. Past Continuous Tense. Retrieved from http://www.edufind.com/english-grammar/past-continuous-tense/
Perfect English Grammar. Using the Past Continuous. Retrieved from http://www.perfect-english-grammar.com/past-continuous-use.html

Có thể bạn quan tâm:

Thì TƯƠNG LAI ĐƠN
Thì HIỆN TẠI ĐƠN
Thì HIỆN TẠI TIẾP DIỄN
Thì HIỆN TẠI HOÀN THÀNH
Thì HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN
Thì QUÁ KHỨ ĐƠN
Thì QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH
Thì QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.